همایش ها

نشست مجازی «بحران کرونا و سبک زندگی ایرانیان» برگزار شد.

نشست مجازی «بحران کرونا و سبک زندگی ایرانیان» برگزار شد.

به همت دفتر مطالعات معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی نشست مجازی «بحران کرونا و سبک زندگی ایرانیان» برگزار شد، دکتر عبدالعظیم کریمی استاد دانشگاه تهران و دکتر سیدعلیرضا مرتضوی روانشناس، به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

ادامه مطلب