اولویت های مطالعاتی

تعداد بازدید:۲۲۲

1 مسؤولیت اجتماعی

2 مسؤولیت فرهنگی

3 مصرف فرهنگی

4 اقتصاد و فرهنگ

5  گزارش برگ از پایان‌نامه‌های دانشجویی و پژوهش‌های محلی در موضوعات فرهنگی

6 مطالعه جریان‌های فکری دانشجویی در دانشگاه

7 مطالعه نیازهای فرهنگی دانشجویان بر اساس روش‌های کیفی