دفتر مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۱۱۱۵
  1. مدیریت و راهبری انجام مطالعات راهبردی و بنیادین در حوزه فرهنگی با توجه به اولویتهای کاری و سیاستهای جهاد دانشگاهی
  1. تبیین محورهای مطالعاتی و اولویت‌های کاری حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی
  1. مدیریت و نظارت بر انجام مطالعات تطبیقی در حوزه فرهنگی
  1. برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص بهره برداری از نتایج تحقیقات و مطالعات فرهنگی انجام شده در مجموعه جهاد دانشگاهی
  1. مدیریت منابع آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی
  1. مدیریت و راهبری رویدادهای فرهنگی (مجامع، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی) در شبکه جهاد دانشگاهی
  1. مشاوره، همفکری و تبادل نظر با مدیران فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی
  1. همکاری و مشارکت در ارتقاء کیفی و محتوایی محصولات فرهنگی جهاددانشگاهی